Ny tid

LO var fra begynnelsen av en svært mannsdominert organisasjon, med et sterkt innslag av håndtverkere i medlemsmassen. Men med endringene i arbeidslivet etter krigen har også LO endret seg.

Økningen i funksjonærandelen og i andelen offentlig ansatte førte til en forskyvning i medlemsmassen i LO i retning av kvinner. Mens kvinnene utgjorde under 14 % av LOs medlemmer ved utgangen av 1945, hadde andelen økt til tett oppunder 20 % i 1964. Fram til 1975 steg den enda raskere - til 32 %.

Det forbundet der kvinnene utgjorde størst del av medlemsstokken, var Bekledningsarbeiderforbundet, der nesten 90 % var kvinner i 1964. Forbundet holdt fortsatt denne posisjonen i 1970, men det var likevel et lite forbund.

Blant de store forbundene var over halvparten kvinner i Handel og Kontor og nesten halvparten i Kommuneforbundet, og i begge fortsatte kvinneandelen å stige. I 1970 var kvinnene kommet i flertall blant Kommuneforbundets medlemmer - ikke minst på grunn av utbyggingen av helse- og omsorgssektoren. Tilstrømningen av kvinner til LO kom nå i hovedsak fra næringer utenfor industrien.

Kilde: I rettferdighetens navn : LO 100 år - historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg / Inger Bjørnhaug ... [et al.] (red.). Se boka i BIBSYS

Hvor kom de nye kvinnelige medlemmene i LO fra?

En del av tilstrømningen skyldtes nok at kvinner som hadde vært uorganiserte, meldte seg inn. I stigende grad må det ha vært kvinner som ikke hadde vært yrkesaktive, som sto for økningen. Kvinners forhold til lønnet arbeid endret seg i disse årene. Det normale hadde vært, særlig etter krigen, at gifte kvinner var husmødre.

Ennå i 1960 var 55 % av alle kvinner over 15 husmødre. I 1950-årene hadde tallet på årsverk utført av kvinner gått ned, men fra 1960-økte det sterkt. Det er en økning som bare kan forklares med at gifte kvinner gikk ut i arbeid. Andelen yrkesaktive kvinner i Norge var i 1970 fortsatt bare en tredel av yrkesaktive menn, men tiåret som fulgte skulle se et ytterligere sprang oppover i kvinnelig yrkesdeltakelse. I løpet av 70-årene ble to-inntektsfamilien stadig mer vanlig.

Kvinner i fagbevegelsen 2004

Ved utgangen av 2003 er omlag halvparten av LOs medlemmer kvinner. Men kvinneandelen i de 25 LO-forbundene varierer betraktelig. LOs forbund avspeiler på mange måter det kjønnsdelte norske arbeidsmarkedet, der mange yrker domineres enten av kvinner eller menn. Av LOs 25 forbund har 6 flertall av kvinner mens 19 har flertall av menn i sin medlemsmasse.

Les Kvinner i fagbevegelsen 2004 : kvinners representasjon i LO og forbundene, utgitt av Fafo.

Les mer om utstillingen   Til hundreårsutstillingen
© KILDEN 2005   Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN Kilden LO Hundreårsmarkeringen